Nieuws

Dinsdag 12 juni 2018

Privacy wetgeving

Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese wet vervangt de huidige wet bescherming persoonsgegevens.

 

NF hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Er zijn veel inspanningen verricht om te zorgen voor een nog betere bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten en medewerkers.

 

Wat heeft NF gedaan om te voldoen aan deze nieuwe privacywet?

Bewustwording
We hebben de medewerkers geïnformeerd over privacy en privacyprincipes van de veranderde wetgeving, en het belang daarvan voor betrokkenen zoals onze klanten. 

Register verwerkingen
NF heeft alle verwerkingen van persoonsgegevens inzichtelijk gemaakt . Deze verwerkingen zijn  opgenomen in het ‘register van verwerkingen’. Per verwerking is aangegeven welke persoonsgegevens verwerkt worden, voor welke doeleinden de gegevens gebruikt worden en op basis van welke wettelijke grondslag de gegevens verwerkt worden. Eveneens is aangegeven of het gewone of bijzondere persoonsgegevens betreft.

Rechten van betrokkenen
In de nieuwe wet zijn de bestaande rechten versterkt en zijn er een aantal aanvullende rechten opgenomen. NF heeft haar processen geoptimaliseerd, zodat aan elk verzoek van rechten van betrokkenen kan worden voldaan. 

Transparantie en toestemming
Het privacy statement van NF is aangepast, er is duidelijk zichtbaar welke gegevens met welke doeleinden worden verwerkt. Voor elke verwerking is vermeld, indien van toepassing, hoe lang NF persoonsgegevens bewaart. Deze statement staat in de footer van onze website.

Procedure datalekken
NF heeft een ‘incidentmanagement procedure’ waarvan identificatie en eventuele melding van datalekken een onderdeel is. De medewerkers bij NF zijn getraind om een datalek te herkennen.

Verwerkersovereenkomsten
NF heeft met haar verwerkers afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens op de juiste wijze te borgen.

Privacy  by design en privacy by default
Waar noodzakelijk voeren we privacy impact assessments uit om in een vroeg stadium de privacy consequenties van nieuwe diensten of producten in kaart te brengen.